Araştırma

İ. Ü. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı
İ. Ü. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyoteknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Doğal Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Türkiye'de ilk kez pankreatik beta hücreleri izole edilmiş ve uzun süreli kültür uygulamaları ile tek hücre düzeyinde çalışmalar yapılmıştır. Diyabet hastalığında hücre ölüm, hasar ve onarım mekanizmalarını moleküler düzeyde çözmeye çalışarak, diyabette beta hücrelerini etkileyen moleküler mekanizmalar araştırılmaktadır. İn vivo deneysel hiperglisemik ve diyabetik hayvanlardan izole edilen primer pankreatik ß-hücreleri ve pankreatik adacık kökenli mezenkimal kök hücreler ile in vitro çalışan araştırma grubumuz insan sağlığına yönelik terapötik yaklaşımlara temel katkı sağlamayı, temel ve klinik bilimler arasında köprü oluşturarak çalışmaların uygulamaya geçirilmesini hedeflemektedir.  Ayrıca cGRP ve GRP ile uyarılan insan akciğeri primer fibroblast hücre ve fare primer tip II pnömosit kültüründe fibrozis sürecine katkı sağlayabilecek mekanizmalar araştırılmaktadır.

İn vivo ve in vitro çeşitli deneysel hastalık modellerinde ve insan hastalıklarında hücre ölüm, hasar ve onarım mekanizmaları moleküler düzeyde araştırılmaktadır. Bu laboratuvarda apoptoz, nekroz, otofaji, hücre çoğalması, doku rejenerasyonu, fibrozis, çeşitli büyüme faktörleri ve sitokinler ile ilişkili sinyal yolakları, glikobiyoloji: lektin-karbonhidrat etkileşimleri ve bazı moleküllerin antikanser aktiviteleri üzerinde moleküler çalışmalar yapılmaktadır. DNA ve RNA izolasyonu, analizi ve görüntülenmesi, gen ekspresyon analizleri: RT-PCR, in-situ hibridizasyon, çeşitli glikan saptama ve analiz yöntemleri, tekli ve çoklu immunohistokimyasal ve immunofloresan yöntemler, immunpresipitasyon, 1D- ve 2D protein elektroforezi ve western blotlama yöntemleri uygulanmaktadır. 


Hücre ölümü, hasarı ve doku onarım mekanizmaları biyokimyasal olarak araştırılır. Ayrıca yeni moleküllerin biyokimyasal aktiviteleri çeşitli deneysel hastalık modelleri ve insan hastalıklarında terapatik olarak incelenir. Protein izolasyonu ve saflaştırılması, protein analizleri, enzim aktivitelerinin saptanması, oksidant/antioksidant parametreler, apoptotik ve nekrotik markerlar, inflamasyon ve anti-inflamasyon ajanları ve çeşitli büyüme faktörleri, sitokinler  hayvan doku homejenatları, hücre lizatları, kan, serum, plazma ve bronşoalveolar sıvılarında ELISA, spektrofotometrik, kolorimetrik ve elektroforetik metodlarla analizi yapılır.

Laboratuvarımızda tiroid, meme, insulinoma gibi çeşitli tümöral hücre soyları kullanılarak kanser hücrelerinin proliferatif ve malignant karakterinin oluşmasında rol alan hücresel ve moleküler mekanizmaların yanı sıra, kanser terapisine katkıda bulunabilecek yeni molekül ve yaklaşımların geliştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir. 

Laboratuvarımızda çeşitli normal ve tümöral hücre soylarının rutin pasajları sürdürülmekte olup hücresel ve moleküler bazda analizler yapılmaktadır. Glikobiyoloji: lektin-karbonhidrat etkileşimleri ve bazı moleküllerin antikanser aktiviteleri üzerinde moleküler çalışmalar yapılmaktadır. Normal dokudan ve tümör dokusundan elde edilen hücre soyları kullanılarak çeşitli peptidlerin ve tirozin kinaz inhibitörlerinin antikanser aktiviteleri araştırılmaktadır. Bu bağlamda ilaç olabilecek çeşitli maddelerin keşfine yönelik ilk deneyler yapılmaktadır. Ayrıca kanser kök hücrelerinde epigenetik temelli değişliklerin belirlenmesine yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir. İnsulinoma INS-1 hücresinde hücreleri ölüme götüren maddeleri nano formulasyon ile hücrelere uygulayarak hedefli kanser tedavisini sağlamak için deneyler yapılmaktadır. Bu şekilde mevcut kanser tedavilerindeki yan etkileri minimuma indirgemek amaçlanmaktadır.Hücre çoğalması ve hücre ölümünün belirlenmesi, protein elektroforezi ve western blotlama, immünositokimya ve immünofloresan yöntemler, immunpresipitasyon, migrasyon ve invazyon deneyleri, hücre yüzey proteinlerinin flow sitometrik analizi ile kanser kök hücre popülasyonun saptanması, hücre içi reaktif oksijen türlerinin ölçülmesi, histon modifikasyonlarının belirlenmesi, immünpresitasyon, gen ekspresyon analizleri: qPCR, in-situ hibridizasyon, çeşitli glikan saptama ve analiz yöntemleri,  DNA ve RNA izolasyonu, analizi ve görüntülenmesi, koloni oluşturma deneyleri yapılmaktadır.